Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnosť pohyb SK s.r.o., Tichá 10, Viničné 90023, IČO: 46 087 419, DIČ: 2023229879, (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „pohyb SK s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 71629/B.

Spoločnosť pohyb SK s.r.o. prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.pohyb.sk ( ďalej primerane aj „nákupný portál“ ).

Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ( ďalej „kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho info@pohyb.sk. Telefónne číslo predávajúceho +421908127642.

1.Úvodné ustanovenia

1.1.Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou pohyb SK s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.pohyb.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.2.Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.pohyb.sk.

2.Objednávanie tovaru – kúpna zmluva

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho. Predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa VOP. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.2  Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.

2.3  Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho.

2.4 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 5 dní od doručenia objednávky akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP.

3.Podmienky pre zrušenie objednávky – Odstúpenie od zmluvy

3.1  Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci).

3.2  Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

3.3  Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3.4  Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak

3.5 V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

3.6  Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

4.Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

4.2  V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

4.4 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru ( spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov )hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru, hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru, bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho.

4.5  Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR.

5.Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

5.1 Dodacia lehota je 7-10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý je označený “skladom” odosielame do 3 pracovných dní odo dňa objednania. Tovar skladom znamená, že buď je k dispozícii fyzicky u nás, resp. je k dispozícii u dodávateľa. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Môže sa stať, že tovar je medzičasom vypredaný a nie je dostupný ani u dodávateľa, v takom prípade Vás budeme okamžite informovať o možnosti riešenia vzniknutej situácie, teda o pozmenení objednávky, prípadne jej stornovaní. Daňový doklad (faktúra – slúži aj ako záručný list) je dodávaná spolu s tovarom, prípadne e-mailom.

5.2  Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar v dodacej lehote, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli, vrátane zaplatenia zmluvnej pokuty – 5% z celkovej hodnoty objednaného tovaru.

5.3  Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portále, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností.

5.4  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

5.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu.. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

6.Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

6.2 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: osobne predložením tovaru a dokladu o kúpe, odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi ( najmä doklad o kúpe )

6.3 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.4. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi.

7.Ochrana osobných údajov

7.1  Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúcich, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok kupujúceho spotrebiteľa v budúcnosti.  Registráciou kupujúci (obchodní partneri) v tomto e-shope zároveň súhlasí s tým, že im predávajúci môže oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje kupujúceho predávajúci neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

7.2  Kupujúci spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. so spracovaním osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, doporučený list…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúceho predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.Záverečné ustanovenia

8.1  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.2  Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

8.3  VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho, odo dňa vystavenia v predajni a taktiež odo dňa vystavenia na prevádzke spoločnosti, kde je možné do nich nahliadnuť. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

POŠTOVNÉ

Jednotné poštovné 2,99 EUR / zásielka. Zásielka Vám bude doručená Slovenskou poštou (1. trieda) alebo kuriérom GLS 3,00 EUR/ zásielka podľa vášho výberu. O stave objednávky vás informujeme podľa toho ako si želáte mailom alebo SMS prípadne mailom aj SMS.

Objednávku je možné prevziať osobne na prevádzke(len po telefonickom dohovore). Pri osobnom odbere neúčtujeme poštovné a balné.

Pri nákupe nad 100 EUR hradí náklady na doručenie predávajúci (len doplnky výživy).

Upozornenie:

  • Obrázky všetkých tovarov majú iba informatívny charakter a nemusia vždy úplne zodpovedať skutočnosti.
  • Ak nie je uvedená farba, veľkosť alebo iné údaje, na požiadanie Vás budeme informovať podľa aktuálneho stavu zásob.

Pravidlá POHYB

POHYB si vyhradzuje právo vymazať bez udania dôvodu vulgárne alebo inak nevhodné komentáre registrovaných aj neregistrovaných užívateľov.
V komentároch je prísny zákaz používať vulgarizmy a slová, ktoré by hanili alebo poškodzovali, zosmiešňovali iného užívateľa alebo spoločnosť.